madepro
Fb post Instagram – 1

Томбола 2022

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА (ИГРА С НАГРАДИ) „Направи крачка. Стани MadePro“

 1. ОРГАНИЗАТОР
 2. Организатор на играта е „ВЕФФ“ ЕООД, ЕИК: 205051424, със седалище и

адрес на управление: град Плевен, ул. „Борис Шивачев“ No 14.

 1. Настоящите правила за провеждане на томбола (игра с награди) „Направи крачка. Стани MadePro“ са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица. 
 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 3. Периодът за участие е от 03.02.2022 г. до 08.02.2022 г. включително.

IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. В играта има право да участва всяко физическо и юридическо лице.
 2. Участието в томболата не е ограничено до местожителство на територията на Република България. В случай на поръчка от участници с адресна регистрация в чужбина, те трябва да посочат адрес за получаване на наградата на територията на България.
 3. В играта нямат право да участват служители организатори и екипа на МadePro и MadePro conference и техни роднини по права линия.

ІV. УСЛОВИЯ И НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ

 1. Всеки, който в периода от 3-ти февруари до 8-ми февруари 2022 г. (включително):
 • остави коментар под публикацията за участие в томболата в страницата на MadePro.bg във Фвйсбук и с него опише своето преживяване, като отговори на въпроса “Какво е за теб конференцията?” 
 • тагне свои приятел в социалната мрежа.
 1. Тегленето на наградите ще се извърши на 09.02.2022 г. чрез специализиран софтуер. На случаен принцип ще бъдат избрани печелившите в присъствието на комисия, съставена от представители на организатора. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от тегленето на томболата.
 2. Печелившите ще бъдат обявени публично в страницата на MadePro.bg във Фейсбук. Наградите ще се изпращат по имейл до участника.
 3. ПУБЛИЧНОСТ
 4. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през срока на продължителност на играта в публикацията, чрез която се разиграва томболата и в сайта на „Вефф“ ЕООД : www.madepro.bg
 5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 6. С предоставянето на своите данни заявявате съгласието си за участие в кампанията, приемате нейните условия и давате съгласието си личните Ви данни (име и фамилия, имейл, телефон) да бъдат обработвани от “Вефф“ ЕООД  в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на настоящата кампания. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни. Декларация (политика) за поверителност на данните на “ВЕФФ” ЕООД е публикувана на интернет адрес:

https://www.madepro.bg/privacy-policy/

  

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. Всеки участник може да получи допълнителна информация с обаждане на тел.: 0876212771, тел.: 0898236609  или на имейл: info@madepro.bg
 2. Споровете между организатора и участник във връзка с играта ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния български съд по седалището на организатора.

Тези правила са утвърдени от организатора на играта на 03.02.2020 г.